Regulamin 5-letniej gwarancji na napędy Key

Dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu produktów KEY AUTOMATION. Gratulujemy trafionego zakupu i przypominamy, że prawidłowa instalacja i użytkowanie oraz dokonywanie przeglądów konserwacyjnych co 12 miesięcy zapewnią bezawaryjną pracę urządzeń przez wiele lat.

 1. Gwarancja obejmuje urządzenia zakupione i użytkowane na terenie Polski, zaopatrzone w ważną Kartę Gwarancyjną.
 2. Karta Gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu i dowodu zapłaty, jeżeli jest ostemplowana przez Sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki, bez zmian i skreśleń dokonanych przez osoby nieuprawnione oraz jest podpisana przez Kupującego na dowód przyjęcia i zaakceptowania warunków w niej zawartych.
 3. KEY POLSKA Sp. z o.o. zapewnia sprawne działanie urządzenia, na które wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, przez okres 24 miesięcy od daty instalacji u użytkownika końcowego, nie dłużej jednak niż 28 miesięcy od daty sprzedaży przez KEY POLSKA Sp. z o.o. pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami Instrukcji Montażu i/lub Obsługi, postanowieniami niniejszej Karty Gwarancyjnej oraz dokonania okresowego płatnego przeglądu konserwacyjnego w okresie pomiędzy 11 a 13 miesiącem od daty instalacji.
 4. Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat Warunkiem uzyskania 60. miesięcznego okresu gwarancji jest: a. rejestracja zakupionego produktu na stronie internetowej www.key-polska.pl w terminie do 60 dni od dnia instalacji produktu; b. wykonanie płatnego przeglądu pomiędzy 10 a 12, 22 a 24 i 40 a 42 miesiącem od dnia instalacji produktu, poświadczonych stosownym dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi przeglądu serwisowego (faktura VAT/paragon/rachunek) oraz odpowiednim wpisem w karcie gwarancyjnej.
 5. W przypadku niespełnienia warunków opisanych w punktach 3 i 4 produkty objęte są standardową 12 miesięczną gwarancją.
 6. Rejestracja produktu na stronie internetowej www.key-polska.pl oznacza wprowadzenie i zapisanie wszystkich wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku wymaganych danych w karcie gwarancyjnej nie będzie możliwa poprawna rejestracja zakupionego produktu i tym samym brak możliwości skorzystania z przedłużonego okresu gwarancji zgodnie z warunkami promocji.
 7. W ciągu 14 dni od daty rejestracji produktu KEY na stronie internetowej Organizator prześle na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail potwierdzenie możliwości uzyskania przedłużonej gwarancji zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 8. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody przez uczestnika promocji na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Programu. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Programu jest KEY POLSKA Sp. z o.o.
 9. Wady i usterki w urządzeniu w razie ich stwierdzenia powinny być zgłaszane w punkcie w którym został zakupiony produkt lub w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym, który dokonał przeglądu konserwacyjnego, niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż w terminie 3 dni. Kupujący zobowiązuje się powstrzymać od używania urządzenia od chwili stwierdzenia wady lub usterki do czasu jej usunięcia.
 10. Wady ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do sprzedającego.
 11. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Produkty wykazujące braki materiałowe, konstrukcyjne lub produkcyjne i z tego powodu nie sprawdzające się w użyciu będą według naszej opinii naprawiane lub wymieniane na nowe. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z demontażem i ponownym montażem oraz uruchomieniem produktów. Wymienione części przechodzą na własność KEY POLSKA Sp. z o.o..
 12. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.
 13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz awarii urządzeń powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak: pożar, przepięcia sieci energetycznej, spadki napięcia i przerwy w zasilaniu, wyładowania elektryczne, działania środków chemicznych oraz okoliczności i sil wyższego rzędu.
 14. Gwarancji nie podlegają urządzenia peryferyjne (np. nadajniki, lampy, fotokomórki, itp.) i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji.
 15. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw wykonywanych przez nieuprawnione osoby, zerwania lub uszkodzenia założonych plomb.
 16. Gwarancją nie objęte są: a. produkty zainstalowane przez inne osoby niż uprawnione do montażu przez KEY POLSKA Sp. z o.o. b. produkty zainstalowane niezgodnie z ich przeznaczeniem c. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, techniczne i chemiczne powstałe wskutek działania sity zewnętrznej d. baterie, akumulatory oraz żarówki e. uszkodzenia wynikłe na skutek: I. używania nieoryginalnych materiałów lub akcesoriów II. przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych poza serwisem KEY POLSKA Sp. z o.o. III. niewłaściwego transportu IV. używania niezgodnego z przeznaczeniem.
 17. Dostarczony do naprawy sprzęt powinien być kompletny wraz z kartą gwarancyjną, dowodem sprzedaży, dowodem zapłaty za przegląd(y) konserwacyjny(e) oraz zawierać jednoznaczny i dokładny opis usterki – w przeciwnym przypadku reklamacja może być nie uznana.
 18. Sprzęt dostarczany do naprawy powinien być czysty. Serwisant ma prawo oczyścić go na koszt nabywcy po wcześniejszym uprzedzeniu go o kosztach tej czynności.
 19. Okresowych przeglądów konserwacyjnych, o których mowa w punkcie 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej, dokonują odpłatnie punkty sprzedaży KEY POLSKA Sp. z o.o. oraz Autoryzowane Punkty Serwisowe, potwierdzając fakt ich dokonania wpisem w Karcie Gwarancyjnej. Lista punktów sprzedaży KEY POLSKA Sp. z o.o. oraz Autoryzowanych Punktów Serwisowych jest dostępna u sprzedawcy pod numerem telefonu: 61 8 22 11 23.
 20. W przypadku zaginięcia Karty Gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
 21. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży o ile produkty mogą być klasyfikowane jako dobra konsumpcyjne w rozumieniu odnośnych przepisów prawa.
 22. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.