Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY I WSPÓŁPRACY Z KEY POLSKA Sp. z o. o.

 1. Obie strony umowy udokumentowanej fakturą są przedsiębiorcami i obowiązują je we współpracy handlowej począwszy od transakcji określonej pierwszą fakturą zawierającą zapis OWU KEY POLSKA Sp. z o. o. niniejsze ogólne warunki umowy, niezależnie od formy zawarcia umowy, za ewentualnym wyjątkiem mających pierwszeństwo ustaleń pisemnych dokonanych w tej formie pod rygorem nieważności przez osoby uprawnione do reprezentowania stron.
 1. Ceny produktów, dzieła lub usług wymienione w treści faktury są obowiązujące jedynie dla transakcji określonej jej treścią.
 2. Termin zapłaty ceny liczony jest od daty określonej jej treścią niezależnie od daty doręczenia jej Odbiorcy oraz niezależnie od faktu i daty jej zaakceptowania przez Odbiorcę.
 1. Osoba podpisująca po stronie Odbiorcy faktury dokumentujące umowy zawarte z KEY POLSKA Sp. z o. o. jako upoważniona do odbioru faktury VAT uprawniona jest do reprezentowania Odbiorcy w granicach zobowiązań dotyczących umów, których dotyczy podpisana przez nią faktura.
 1. Opóźnienie Odbiorcy w zapłacie ceny lub wynagrodzenia skutkuje możliwością naliczenia przez KEY POLSKA Sp. z o. o. odsetek w wysokości maksymalne wg obowiązujących przepisów.
 1. Odbiorcy będący osobami fizycznymi, pozostający w związku małżeńskim, zobowiązują się na wniosek KEY POLSKA Sp. z o. o. wydać mu pisemne oświadczenie małżonka o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązania do zapłaty ceny lub wynagrodzenia z tytułu zawartych z KEY POLSKA Sp. z o. o. umów.
 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi KEY POLSKA Sp. z o. o. jest wyłączona, a z innych tytułów ograniczona do wartości ceny produktów, wynagrodzenia za dzieło lub usługę z których zakupem lub skorzystaniem wiąże się roszczenie Odbiorcy.
 1. Odbiorcę obowiązuje termin 48 h od chwili zakupu na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń co do cech produktów lub okoliczności wykonania umowy przez KEY POLSKA Sp. z o. o. służących realizacji innych roszczeń wynikających z ich wadliwości, ilości, nieprzydatności do zakładanego przez Odbiorcę celu itp. Brak zbadania towaru przez przeprowadzenie próby zamierzonej produkcji lub terminowego zgłoszenia zastrzeżeń wyłącza odpowiedzialność KEY POLSKA Sp. z o. o. za jakiekolwiek szkody.
 1. Z chwilą wydania produktów z magazynu KEY POLSKA Sp. z o. o. przechodzą na Odbiorcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, ubytku lub uszkodzenia rzeczy.
 1. KEY POLSKA Sp. z o. o. nie odpowiada za skutki opóźnień wydania towarów Odbiorcy, ponad przewidywane przez niego skutki umyślnej zwłoki.
 2. Odbiorca odpowiada względem KEY POLSKA Sp. z o. o. za skutki braku możliwości przekazania Odbiorcy towaru pod adresem wskazanym jako adres wydania.
 1. KEY POLSKA Sp. z o. o. zastrzega sobie własność sprzedawanych produktów aż do uiszczenia ceny, przy czym wyłączony jest obowiązek dalej idącego pisemnego zastrzeżenia w tym przedmiocie, wobec wydania produktów.
 1. KEY POLSKA Sp. z o. o. może zaliczyć zapłatę dokonaną przez Odbiorcę z oznaczeniem jej tytułu lub bez oznaczenia na każdy z długów Odbiorcy występujący w dacie zapłaty, przy czym nie jest konieczne niezwłoczne poinformowanie Odbiorcę o sposobie rozliczenia zapłaty.
 1. Za datę rozliczenia ceny uważa się datę uznania rachunku bankowego KEY POLSKA Sp. z o. o. albo datę uiszczenia ceny w kasie jego przedsiębiorstwa.
 2. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów stron jest Sąd wg miejsca prowadzenia działalności przez KEY POLSKA Sp. z o. o.